Privacyverklaring

Privacyverklaring

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens.
Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren. Dat geldt zowel voor potentiele cliënten als voor partijen bij wie wij zaken en/of diensten inkopen.

Bent u een (potentiële) cliënt, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen toesturen, te bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiële) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden.
In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst is het mogelijk dat uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die onderdelen, materialen en producten aan ons toeleveren of in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren.

Bewaarperiode persoonsgegevens
Indien u een offerte heeft aangevraagd maar u geen cliënt van ons bent geworden, zullen wij uw gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar wij geen cliënt van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel cliënt geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de fiscus. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten
U heeft het recht ons te vragen uw eigen persoonsgegevens in te zien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons ook verzoeken om aanvulling of wijziging van de gegevens. Daarnaast heeft u het recht uw persoonsgegevens te laten wissen of het gebruik daarvan te beperken. Ook kunt u bij ons bezwaar maken tegen het verzamelen, gebruiken van uw gegevens en/of een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot;

Roodhart Emission Control B.V.
Waalhaven ZZ 52-66
3088 HJ Rotterdam
Tel nr. 010-4285233
Mailadres: [email protected]

Ook met vragen of verdere informatie over het gebruik en verzamelen van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Rotterdam, 24 mei 2018